Sint-actie

Spelregels Sint-actie 2018:

Datum: 23 november 2018

Algemene actievoorwaarden ‘Winactie OPEN de kluis van de Sint en WIN!’ op Facebook

I. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door TDS-Entertainment (verder te noemen: ‘de Organisator’) georganiseerde “Winactie OPEN de kluis van de Sint en WIN!” (verder te noemen: de ‘Actie’).
Deze actie heeft als doel diverse prijzen te vergeven aan fans van Eventlockers op Facebook (verder te noemen: ‘de Prijs’). Fans kunnen deelnemen door de actie te delen, te liken en in een reactie te laten weten waarom men graag zou winnen. In totaal worden er 5 winnaars geselecteerd met de leukste of meest originele reactie, die ieder één prijs winnen.
Deze Actie loopt van vrijdag 23 november tot en met woensdag 5 december 2018.
TDS-Entertainment behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op www.eventlockers.nl worden geplaatst, voorzien van een datum.
Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden. Facebook is volledig gevrijwaard van aansprakelijkheid voor inhoud van deze actie.

II. Deelname

6. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

7. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder.

8. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar.

9. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van TDS-Entertainment en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de Actie verwijderd worden.

10. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan TDS-Entertainment om hun namen en/of foto’s voor promotionele doeleinden in het kader van deze Actie te gebruiken.

11. Deelnemers maken alleen kans op de Prijs als zij de actie gedeeld en geliked hebben op Facebook.

12. Deelnemer aan de Actie is een ieder die via de Facebook-post van Eventlockers een reactie geeft waarom hij of zij een prijs zou willen winnen.

13. De uiterste aanmeldingsdatum is woensdag 5 december 2018, 20:00 uur.

14. Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan TDS-Entertainment overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.

15. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

16. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

III. Prijzen

17. In totaal zijn er 5 prijzen te winnen:
* 3 x BOL.com-cadeaukaart
* 1 x Het gratis huren van een door TDS-Entertainment samengestelde Disco Drive-in set incl. basisgeluid en -verlichting. Excl. transport en borg voor garantstelling eventuele schade. Op basis van beschikbaarheid voor een dag in de periode tussen 01-02-2019 en 01-07-2019.
* 1 x Het gratis huren van een lockerwagen (500 lockers!) voor jouw evenement. Excl. transport en borg voor garantstelling eventuele schade. Op basis van beschikbaarheid voor een dag in de periode tussen 01-02-2019 en 01-07-2019.

18. Een onafhankelijke jury selecteert na afloop van de Actie uit alle deelnemers 5 winnaars met de leukste of meest originele reactie. Om aanspraak te maken op de Prijs dienen de winnaars uiterlijk 10 december hun adresgegevens te mailen via een privébericht naar Eventlockers op Facebook.

19. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

20. De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.

21. De geselecteerde winnaars ontvangen op 5 december tussen 20:30 uur en 23:30 uur via een privébericht op Facebook bericht over de gewonnen prijs.

22. De gewonnen prijzen (of indien van toepassing, vouchers) worden binnen drie weken naar de winnaars opgestuurd.

23. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan TDS-Entertainment.

IV. Aansprakelijkheid

24. TDS-Entertainment is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.

25. TDS-Entertainment, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

26. Noch TDS-Entertainment noch Facebook kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.

27. TDS-Entertainment is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. TDS-Entertainment verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

V. Slotbepalingen

28. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar sint@eventlockers.nl.

29. Op deze winactie ‘OPEN de kluis van de Sint en WIN!’ is Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt te Nieuwerbrug a/d Rijn, vrijdag 23 november 2018.
* Verplicht

* Verplicht